Statut

Pobierz wersję doc

STATUT

Komitetu Ochrony Kuraków

 

Rozdział 1.  Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i nosi nazwę „Komitet Ochrony Kuraków”. W dalszych postanowieniach statutu nazywane jest Komitetem.

§ 2.

 1. Komitet działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 140, z późn. zmianami) i posiada osobowość prawną.
 2. Komitet powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Komitet może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Komitet ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
 3. Komitet może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 4. Siedziba Komitetu mieści się w siedzibie Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej nr 590 (34-735 Niedźwiedź).

 

§ 4.

Komitet ma prawo używania pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Działalność Komitetu opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 2.  Cele i sposoby działania

§ 6.

Celem działania Komitetu jest ochrona dziko występujących kuraków i ich naturalnych środowisk występowania oraz podejmowanie działań na rzecz ich ochrony. Celem jest także propagowanie działań na rzecz ochrony przyrody.

§ 7.

Sposobami realizacji celów Komitetu są:

 1. inicjowanie, organizowanie i finansowanie obserwacji i badań przyrodniczych szczególnie dotyczących rodzimej awifauny;
 2. tworzenie i koordynacja programów oraz projektów dotyczących ochrony przyrody, szczególnie kuraków;
 3. monitoring krajowych populacji kuraków i stanu środowiska w ich ostojach;
 4. restytucja i reintrodukcja krajowych populacji kuraków oraz składników ich ostoi
 5. inicjowanie działań zmierzających do opracowania i legislacji aktów prawnych dotyczących ochrony kuraków, oraz ich opiniowanie;
 6. inicjowanie działań zmierzających do obejmowania ochroną terenów oraz obiektów związanych z występowaniem kuraków i innych gatunków ptaków;
 7. inicjowanie i prowadzenie wykupu prywatnych, szczególnie cennych fragmentów areału występowania kuraków leśnych w celu przekazania ich podmiotom ochrony przyrody w przypadku stwierdzenia deprecjacji ich siedlisk;
 8. współpraca z jednostkami naukowymi, lokalnymi samorządami, instytucjami państwowymi i pozarządowymi w zakresie ochrony kuraków i innych składników rodzimej przyrody;
 9. wykonywanie i opracowywanie ekspertyz dotyczących ochrony ptaków ze szczególnym uwzględnieniem kuraków oraz innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej;
 10. opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla przyrody;
 11. wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, popularno-naukowych, audycji, filmów i nagrań poświęconych kurakom i innym gatunkom ptaków;
 12. współpraca z innymi towarzystwami i instytucjami w kraju i za granicą;
 13. organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji, wycieczek i wypraw naukowych.

 

§ 8.

Komitet swoje cele może realizować na drodze:

 1. społecznej działalności swych członków,
 2. działań zatrudnionych przez siebie osób fizycznych,
 3. prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. współpracy z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział 3.  Członkowie Komitetu

§ 9.

Członkowie Komitetu dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Komitetu może być każda osoba fizyczna także obcego obywatelstwa, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, okazująca gotowość do współpracy dla realizacji celów Komitetu, zobowiązująca się opłacać roczną składkę członkowską; po złożeniu deklaracji członkowskiej z pozytywną opinią (rekomendacją) 2 członków Komitetu.
 2. Młodzież w wieku 16-18 lat może należeć do Komitetu i ma pełne prawa członkowskie, jednakże we Władzach Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Młodzież poniżej 16 lat może należeć do Komitetu za zgodą przedstawicieli ustawowych, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu i bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym Komitetu może być każda osoba fizyczna lub prawna, uznająca Statut Komitetu, która zainteresowana merytoryczną działalnością Komitetu zadeklaruje jego poparcie merytoryczne, finansowe lub rzeczowe i złoży pisemną deklarację wstąpienia do Komitetu.
 2. Osoba prawna jest każdorazowo reprezentowana w stosunku do Komitetu przez upoważnionego przedstawiciela.

 

§ 12.

Członkiem honorowym Komitetu może zostać osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność lub urzeczywistnienie celów Komitetu.

 

§ 13.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do Władz Komitetu,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
  3. brać udział w działalności Komitetu i otrzymywać informacje o działalności oraz korzystać z urządzeń i pomocy dla realizacji celów określonych w Statucie,
  4. zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Komitetu,
  5. nosić odznakę organizacyjną Komitetu i posiadać jego legitymację.
 2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa wymienione w § 13.1. jak również przywilej zwolnienia z opłacania składek członkowskich
 3. Członkom wspierającym przysługują prawa wymienione w § 13.1. pkt. c-e.

 

§ 14.

Do podstawowych obowiązków członków należy:

 1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów Komitetu,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Komitetu,
 3. regularne wpłacanie składek członkowskich.

 

§ 15.

 1. Przyjęcie i skreślenie członka zwyczajnego i wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Komitetu.
 2. Przyjęcie i skreślenie członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Komitetu.

 

§ 16.

 1. Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim opłaceniu składek;
  2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Komitetu lub działania na szkodę Komitetu;
  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  5. śmierci członka
 2.  Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział 4.  Władze Komitetu.

§ 17.

 1. Władzami Komitetu są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wybieranych Władz Komitetu trwa 4 lata.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym.

 

§ 18.

Walne Zebranie Członków:

 1. jest najwyższą Władzą Komitetu,
 2. może być zwyczajne i nadzwyczajne,
 3. zwyczajne zwoływane jest przynajmniej jeden raz na 4 lata,
 4. nadzwyczajne zwołuje Zarząd na podstawie uchwały Zarządu, na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Komitetu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami dla których zostało powołane.

 

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków działania Komitetu,
 2. wybór Władz Komitetu,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności pozostałych Władz Komitetu oraz podejmowanie decyzji o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. uchwalanie zmian Statutu,
 5. uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości i terminu płatności rocznych składek,
 6. nadawanie tytułów członka honorowego,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 8. zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia Komitetu do/z innych stowarzyszeń,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Komitetu,
 10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Władze Komitetu i członków

 

§ 20.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 3 tygodnie przed jego terminem podając termin, miejsce i porządek obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków informuje na czyje żądanie jest zwoływane.

.

§ 21.

 1. Zarząd Komitetu składa się z 4-5 członków, którzy wybierają spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
 2. Zarząd wybiera do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 jego członków. W razie równości głosów decyduje głos prezesa, a w razie jego nieobecności głos przewodniczącego posiedzenia.
 4. Posiedzenie Zarządu, ze względu na znaczne rozproszenie jego członków, odbywają się na zasadzie bieżących kontaktów mailowych, w których bierze udział pełny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W przypadku podejmowania istotnych decyzji lub wydawania opinii, ostateczna jej wersja jest drukowana i po podpisaniu rozsyłana w postaci „skanu” (plik pdf.) do wszystkich członków KOK biorących udział w „dyskusji” oraz do wnioskodawcy. Oryginał dokumentu przechowywany jest w teczce tzw. „Działalności bieżącej KOK” zestawianej w układzie roku kalendarzowego. Dokumentację tą prowadzi na bieżąco prezes lub sekretarz Zarządu. Bezpośrednie spotkania Zarządu odbywają się w miejscach i terminach ustalonych przez prezesa lub wiceprezesa. O miejscu i terminie zebrania Zarządu prezes lub wiceprezes zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej minimum z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Komitetu, realizowanie jego zadań zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków;
 3. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Komitetu i nadzorowanie ich działalności;
 4. powoływanie i odwoływanie Władz oddziałów terenowych;
 5. uchwalanie regulaminów i zakresu działalności Zarządów oddziałów terenowych;
 6. uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją;
 7. uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków;
 8. zwoływanie i przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków, w tym przedkładanie wniosków dotyczących budżetu, finansów i spraw osobowych;
 9. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów.

 

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Wybiera ze swego składu przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane na drodze kontaktów mailowych i zapadają większością głosów przy pełnym składzie Komisji. Wersja pisemna uchwały podpisana przez Przewodniczącego KR przekazywana jest niezwłocznie do Zarządu Komitetu.
 4. Do Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności Komitetu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i tzw. „Działalności bieżącej” Zarządu. Zarząd zobowiązany jest w terminie do 31 stycznia do przedstawienia Komisji Rewizyjnej dokumentów finansowych (wyciągi bankowe z załącznikami oraz księga rozchodów i przychodów) oraz dokumentacji „Działalności bieżącej” za poprzedni rok kalendarzowy.
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z tematu kontroli,
  3. delegowanie swojego przedstawiciela na spotkania Zarządu z głosem doradczym,
  4. sporządzanie sprawozdań i występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

 Rozdział 5. Struktura organizacyjna, oddziały terenowe.

 § 24.

 1. Decyzję o utworzeniu Oddziału Terenowego podejmuje Zarząd na pisemny wniosek 5 członków Komitetu.
 2. Zarząd określa teren działania Oddziału Terenowego.

 

§ 25.

 1. Władzą Oddziału Terenowego jest przewodniczący i sekretarz oddziału, tworzący Zarząd Oddziału.
 2. Przewodniczącego i sekretarza oddziału terenowego powołuje i odwołuje Zarząd Komitetu.
 3. Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego trwa maksymalnie 4 lata.

§ 26.

Oddziały Terenowe nie posiadają osobowości prawnej

§ 27.

Zarząd Komitetu uchwala regulamin kompetencji i zakres działalności Zarządu Oddziału Terenowego, zwanym dalej Regulaminem.

§ 28.

W przypadku, gdy działalność Zarządu Oddziału jest sprzeczna z Regulaminem, może on zostać odwołany przez Zarząd Komitetu.

§ 29.

Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Komitetu w przypadku zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. Od decyzji Zarządu Komitetu nie przysługuje prawo odwołania.

 Rozdział 6. Majątek Towarzystwa

 § 30.

Majątek Komitetu tworzą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31.

 1. Na fundusze składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  3. dochody ze statutowej działalności gospodarczej,
  4. wpływy z ofiarności publicznej,
  5. dochody z majątku Komitetu.
 2. Dochód ze statutowej działalności gospodarczej Komitetu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Komitet może otrzymać dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 32.

Komitet prowadzi działalność finansową i rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 33.

 1. Do ważności pism i dokumentów wiążących Komitet pod względem finansowym oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są dwa podpisy: prezesa (lub wiceprezesa) i skarbnika.
 2. Do ważności pism i dokumentów innych niż wymienione w § 33 pkt.1 wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa lub członka Zarządu upoważnionego przez ten Zarząd.

 

§ 34.

Zmiana Statutu Komitetu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 35.

 1. Rozwiązanie Komitetu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania – tylko w przypadku, gdy sprawa taka była przewidywana w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Komitetu określi sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Komitetu.

 

 

 

Janów Lubelski, dnia 12 października 2018 roku

 

 

 

Pobierz wersję doc