Otwarty zjazd członków Komitetu - Podsumowanie

  17 – 18 – 19 lutego 2023 roku w Janowie Lubelskim

Z dużym opóźnieniem z powodu awarii nasze strony (już działa!) przekazuję, że Walne Zebranie Członków Komitetu Ochrony Kuraków odbyło się w dniu 18 lutego 2023 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Nareszcie po okresie ograniczeń pandemii wirusa COVID mogliśmy się bezpośrednio spotkać, posłuchać nowinek z naszych krajowych ostoi, planów na przyszłość. W spotkaniu wzięło udział 20 członków KOK i sympatycy naszego stowarzyszenia – prawie 30 osób. Ze spraw formalnych; przyjęliśmy nowe osoby do naszego kręgu, Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w ostatniej kadencji i przeprowadzone zostały wybory władz na kolejne cztery lata (efekt głosowania w zakładce „O NAS”).

Podsumowując sprawozdanie Zarządu, Kolega Prezes przypomniał sukcesy i porażki mijającego okresu. Spektakularną sprawą była batalia o zaprzestanie wycinania tzw. „drzewostanów kornikowych” w słowackich ostojach głuszca. Współpracowaliśmy z organizacjami słowackimi (PRALES) występując z petycjami do rządu Słowacji i końcowo skargą do Komisji Europejskiej (2019 r.). Działania zakończyły się sukcesem; w roku ubiegłym KE zmusiła rząd Słowacji do zaprzestania niszczenia ostoi, a my liczymy, że przełoży się to na wzrost liczebności tego kuraka także w karpackich ostojach po naszej stronie granicy. Warunki działania w mijającej kadencji określił, jako „trudne” – szczególnie po 2021 roku – roku pandemii COVID-19. Nastąpiło osłabienie współpracy z GDOŚ, leśnicy PGL Lasy Państwowe w większości przypadków „przestali widzieć” tokowiska kuraków, bo te im „przeszkadzają” w prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej, a administracja różnego szczebla działała, tylko, gdy została do tego przymuszona. Sama niechętnie egzekwowała zapisy prawa chroniącego głuszca i cietrzewia, a działania często były pozorowane. Najgorzej, że decydenci nie chcą uszanowali tych, którzy będąc wzorowymi gospodarzami terenu osiągnęli znaczące sukcesy w działaniach na rzecz głuszca i cietrzewia uznane w Unii Europejskiej. Dla członków KOK odwołanie Janusza Kobielskiego z funkcji nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszowa, twórcy i realizatora projektu ochronnego w Borach Dolnośląskich do tej pory jest niezrozumiałą zagadką. Podobnie niezrozumiałe jest, dlaczego w okresie dopływu znaczących, unijnych pieniędzy na ochronę bioróżnorodności i gatunków naturowych do tej pory dokumentacje do Krajowego Programu Ochrony Głuszca i Cietrzewia nie zostały rozpropagowane. Dwa dokumenty, które dużym nakładem swoich sił stworzyliśmy ponad pięć lat temu leżą zamknięte w szufladach GDOŚ w Warszawie.

Najważniejszymi zadaniami stojącymi przed naszym Stowarzyszeniem jest dołożenie starań na wprowadzenie w życie KPO Głuszca i KPO Cietrzewia, uaktywnienie strony internetowej (www. KOK) oraz aktywizacja szeregowych członków Komitetu poprzez uczestnictwo w pracach Zarządu i spotykaniach „on-line”. Na zakończenie Kol. Prezes podziękował członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wszystkim członkom za dotychczasową pracę.

Sprawozdanie finansowe przedstawione przez Kol. Skarbnika nie było szczególnie optymistyczne, bo wielu członków ma zaległości w opłacaniu składek.

W ramach Wolnych wniosków uzyskaliśmy informację o dwóch ważnych konferencjach dotyczących m. innymi ochrony kuraków leśnych: na początku kwietnia w Rogowie CEPL SGGW organizuje konferencję dotyczącą ochrony strefowej ptaków https://cepl.sggw.edu.pl/ochrona-strefowa/, a we wrześniu Uniwersytet Białostocki organizuje międzynarodowe sympozjum kurakowe.

Decyzją wszystkich zebranych członków Komitetu, osobom szczególnie zasłużonym w ochronie kuraków leśnych Kol.: Mirkowi Grzybowi, Andrzejowi Krzywińskiemu. Janowi Bielańskiemu i Zenkowi Rzońcy nadany został tytuł „Honorowego Członka Komitetu Ochrony Kuraków”, a korzystając z obecności Kol. Beaty Sielewicz prowadzący zebranie wręczył jej akt nadania tej godności decyzją z mijającej kadencji.

Wyraźnie można było odczuć, że brakowało nam takiego spotkania – trwało do późnych godzin nocnych...