Nowa publikacja autorstwa Michała Adamowicza

Nowa publikacja autorstwa Michała Adamowicza pt. "Zmienność wykorzystania siedlisk przez cietrzewia Lyrurus tetrix w Kotlinie Biebrzańskiej w cyklu rocznym"

Abstrakt: Grzebiące Galliformes są obecnie jedną z najbardziej zagrożonych grup ptaków w Polsce.
Działalność człowieka, powodująca silne przekształcenie i zubożenie środowiska oraz uproszczenie
struktury krajobrazu, należy do głównych przyczyn spadku ich liczebności. Jednym z najszybciej
zanikających gatunków w Polsce jest cietrzew Lyrurus tetrix, którego liczebność spadła
w ciągu ostatnich 40 lat z niemal 40 000 do około 300–400 osobników. Aby zachować ten gatunek
konieczna jest jego efektywna ochrona. Z tego względu szczególnie istotne jest precyzyjne określenie
kluczowych elementów środowiska preferowanych przez cietrzewie w ciągu roku. W niniejszych
badaniach dokonano analizy sezonowej zmienności preferencji siedliskowych cietrzewia
w jednej z ostatnich nizinnych ostoi tego gatunku w Środkowej Europie, jaką stanowi Kotlina Biebrzańska.
Wyniki wskazują, że cietrzew wymaga obecności (i) rozległych, najlepiej podmokłych,
terenów otwartych wykorzystywanych przez niego jako wiosenne areny tokowisk i jesienne żerowiska,
(ii) terenów względnie suchych, dogodnych do składania lęgów, wodzenia piskląt oraz pierzenia
– zwłaszcza w okresie lęgowym i latem oraz, w mniejszym stopniu, w okresie pozalęgowym
– jesienią, a także (iii) młodych drzewostanów stanowiących zimą podstawowe miejsce żerowania.
Słowa kluczowe: cietrzew, zagrożenia, preferencje siedliskowe, sezonowa zmienność, okresy
fenologiczne

Pełny tekst