Konferencja pt.”Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i Europie"

W dniach 6-8 września 2017 r. w Zamku Kliczków, położonym na terenie Borów Dolnośląskich, odbyła się konferencja pt.”Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i Europie”, będąca podsumowaniem projektu LIFE 11 Nat PL 428 "Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca w Borach Dolnośląskich i w Puszczy Augustowskiej". Zarówno projekt jak i sama konferencja została sfinansowana w ramach Programu LIFE oraz ze środków NFOŚiGW.

Było to spotkanie o charakterze międzynarodowym - w pełnym znaczeniu tego słowa. W konferencji uczestniczyli specjaliści z całej Europy, od Hiszpanii po Rosję i od Skandynawii po kraje bałkańskie. Można więc stwierdzić, że frekwencja pokryła się niemal idealnie z areałem występowania gatunku, który był przedmiotem spotkania. Obrady trwały dwa dni (nie było litości - od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora), a trzeciego dnia odbyła się wycieczka terenowa, pozwalająca uczestnikom zapoznać się bezpośrednio z działaniami ochronnymi prowadzonymi w Nadleśnictwie Ruszów w Borach Dolnośląskich. W trakcie konferencji przedstawiono szeroki zakres zagadnień i badań naukowych związanych z głuszcem, począwszy od biologii i ekologii tego ptaka, poprzez ściśle praktyczne informacje związane z działaniami ochronnymi, a skończywszy na roli jaką ten kurak leśny odgrywał i odgrywa w folklorze, sztuce a nawet filatelistyce. Interesującym wstępem do prezentowanej problematyki głuszcowej były wystąpienia dotyczące znaczenia Programu LIFE w ochronie różnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody w Lasach Państwowych. Nie jest niespodzianką, że największym zainteresowaniem cieszyły się referaty prezentujące efekty realizacji programu w Puszczy Augustowskiej i Borach Dolnośląskich, a także perspektywy ochrony głuszca „after-LIFE”, czyli po zakończeniu 5-letniego projektu. Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny wszystkich prezentowanych referatów, w niezwykle  urokliwych wnętrzach Zamku Kliczków.  Dowodem, że taka konferencja była niezwykle potrzebna, stały się gorące dyskusje, prowadzone po zakończeniu każdej sesji tematycznej, w kuluarach, jak i podczas wieczornych tzw. 'spotkań towarzyskich'.

Niestety, referaty prezentujące obecną sytuację populacji głuszca z rejonu polskich i słowackich Karpat nie nastrajają optymistycznie. Prowadzona tu przez leśników walka z gradacyjnym występowaniem kornika drukarza w obecnym wykonaniu zagraża trwałości siedlisk dogodnych dla tego gatunku, a przez to i jemu samemu. Niestety, poza parkami narodowymi i obszarami objętymi reintrodukcją, także i w tym rejonie odnotowywany jest istotny spadek liczebności gatunku. Wszyscy jednak oczekujemy, że w najbliższych latach nastąpi przełom i poprawa sytuacji – tak jak przedstawiono to w prezentacjach z gór Bawarii i Szumawy.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że było to największe nie tylko w Polsce, ale prawdopodobnie i w Europie spotkanie poświęcone głuszcowi. Jedno jest pewne – rozmach i poziom merytoryczny prezentowanych zagadnień bez wyjątku był niezwykle wysoki, a obecnie wszyscy oczekujemy na wydanie zapowiadanej publikacji pokonferencyjnej.

Wspaniałą atmosferę i oprawę artystyczną (był koncert symfoniczny i turniej rycerski) zawdzięczamy niezwykłemu zaangażowaniu organizatorów – bez wytchnienia pracowali do „ostatniego dzwonka”!

Należą się im wielkie słowa podziękowania – dla następnych konferencji „poprzeczkę zawiesili wysoko” ...

Robert Rutkowski