Szkolenie dotyczące ochrony i monitoringu głuszca w lasach karpackich

„Ochrona głuszca i jego biotopów w zarządzie Lasów Państwowych w polskich Karpatach Zachodnich”

W dniach 03-04 kwietnia 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Myślenice odbyły się warsztaty szkoleniowe pt.: „Ochrona głuszca i jego biotopów w zarządzie Lasów Państwowych w polskich Karpatach Zachodnich” zrealizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach programu „Misja Natura” we współpracy z RDOŚ Kraków i RDLP Kraków. Były one poświęcone monitoringowi oraz działaniom w zakresie czynnej ochrony głuszca i jego siedlisk w ostojach górskich. Miejscem obrad było schronisko PTTK na Hali Krupowej, leżące na terenie ostoi Natura 2000 PLB120006 „Pasmo Policy”. Dla ostoi w 2016 roku zatwierdzony został Plan Zadań Ochronnych, w którym istotnym przedmiotem ochrony jest głuszec. W warsztatach brali udział nadleśniczowie i specjaliści z zakresu ochrony przyrody „nadleśnictw głuszcowych” RDLP Kraków i Katowice oraz zaproszeni goście z GDOŚ Warszawa, DGLP Warszawa i UR Kraków (w sumie 31 uczestników). Prezentacje, będące wstępem do dyskusji merytorycznej przedstawili Robert Rutkowski i Zbyszek Żurek, natomiast sesją terenową w drugim dniu spotkania kierował Jan Bielański długoletni leśniczy tego terenu. Nad realizacją zaplanowanych tematów osobiście czuwała Bożena Kotońska (Wojewódzki Konserwator Przyrody).

Wszyscy uczestnicy warsztatów podzielali opinię, że dla głuszca jako gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem w Polsce konieczne jest kontynuowanie dotychczasowych działań ochronnych mających na celu ograniczenie podstawowych zagrożeń oraz realizacja bieżącego monitoringu we wszystkich istniejących ostojach. Szczególnie ważne są patrole ochronne połączone ze zbiorem materiału biologicznego do badań genetycznych oraz regularne sporządzanie kart obserwacji głuszca.

Elementy dyskusji kameralnej kontynuowano w drugim dniu zajęć, w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem elementów hodowli i ochrony lasu zrealizowanych na terenie ostoi. Zebrane w trakcie przejścia knoty kur głuszca zostały przesłane do badań genetycznych, a sporządzona karta obserwacji śladów występowania gatunku przekazana do Karpackiej bazy danych.

Następne spotkanie zaplanowano jesienią w Ostoi Popradzkiej (miejsce reintrodukcji gatunku)